Materiaal

Materiaal

Samenstelling

Functies

Kleur

Artikel 1 – TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij verkoop op afstand door bestelling op de website www.belgameubelen.be  en gelden niet voor aankopen in de vestigingen te TIENEN of VILVOORDE.

Artikel 2 – AANVAARDING

Door bezoek van de website www.belgameubelen.be of door een bestelling te plaatsen via de webshop op deze website zal de klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk de algemene voorwaarden aanvaarden.

Artikel 3 – CONTACTGEGEVENS

Belga Meubelen is een bvba, opgericht volgens de Belgische wetgeving, en gevestigd in België, te 1000 brussel, lloyd georgelaan 10 bus 4. Zij is ingeschreven in het handelsregister, onder het ondernemingsnummer en met als intracommunautair BTW nummer BE 0459 779 109. Email: info@BelgaMeubelen.be

Artikel 4 – DEFINITIES

Diensten: alle diensten die door BVBA BELGAMEUBELEN geboden worden, meer in het bijzonder de verkoop van goederen en diensten via de website www.belgameubelen.be.

klant: iedere consument of b2b klant die een commerciële relatie aangaat met BELGAMEUBELEN door de aankoop van een product of dienst via www.belgameubelen.be.
Iedereen die een aankoop verricht wordt geacht  rechtsgeldige de aankoop te kunnen verrichten, dan wel rechtsgeldig de rechtspersoon voor wie de aankoop verricht wordt te verbinden. Indien dit niet het geval is, zal de persoon die de aankoop verricht gehouden zijn de schade die BELGAMEUBELEN BVBA hierdoor leidt, te vergoeden.

Bestelling: elke bestelling die door een klant geplaatst wordt.

Artikel 5 – BESTELLEN

De producten en diensten worden te koop aangeboden via www.belgameubelen.be. Enkel de gegevens die geregistreerd worden in het informatiesysteem van BELGAMEUBELEN, haar hostingpartner of haar internetbetalingspartner vormen het bewijs van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaatsgevonden hebben tussen de partijen.

De klant ontvangt e-mailbevestiging van de aankoop met daarin alle relevante contractuele informatie.

Artikel 6 – PRIJZEN EN BETALINGSMETHODES

De prijzen die vermeld worden tijdens de aankoop zijn in Euro, incl. BTW en administratieve kosten, tenzij expliciet anders vermeld. De eventuele transportkosten zijn niet inbegrepen in deze prijs en worden apart aangerekend. Het toepasselijke BTW-tarief is het BTW-tarief van het leveringsadres. BVBA BELGAMEUBELEN behoudt zich het recht voor om de verkoopprijzen te wijzigen. De factuurprijs zal vermeld worden in de e-mail met de bevestiging van de bestelling. De factuurprijs is de prijs van toepassing op het moment van de aankoop. Producten blijven eigendommen van BVBA BELGAMEUBELEN tot integrale betaling door de klant. BVBA BELGAMEUBELEN behoudt zich het recht voor om commerciële relatie te weigeren met een klant waarmee een geschil loopt of in het verleden een geschil gerezen is. Aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden via de betalingsmethodes opgenomen in de website. De bankrekening van de klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt past effectief op het ogenblik dat de bank van de klant haar akkoord gegeven heeft aan de BVBA BELGAMEUBELEN. In geval de bank van de klant betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Klanten garanderen dat zij gewettigd zijn om onlinebetalingen met één van de vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening waarvoor de bankkaart uitgeschreven is, om alle kosten die voortvloeien uit de transactie te dekken. Voor de afhandeling van onlinebetalingen werkt BELGAMEUBELEN samen met MOLLIE. BELGAMEUBELEN heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar klanten.

Artikel 7 - BESCHIKBAARHEID

De producten, diensten en prijzen zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website www.belgameubelen.be voor zover de producten en diensten beschikbaar zijn bij de leveranciers van de BVBA BELGAMEUBELEN. De BVBA BELGAMEUBELEN verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren. Indien bepaalde producten of diensten niet beschikbaar zijn kan BELGAMEUBELEN hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden. BELGAMEUBELEN kan ook niet aansprakelijk zijn voor de schade die uit deze onbeschikbaarheid zou kunnen voortvloeien. In geval van eventuele onbeschikbaarheid zal de klant hiervan op de hoogte worden gesteld. Indien de klant reeds een betaling heeft verricht, dan zal de BVBA BELGAMEUBELEN zo snel mogelijk zorgen voor terugbetaling van de reeds betaalde bedragen. De daadwerkelijke snelheid van uitbetaling hangt af van de betalingsmethode die de klant heeft gebruikt voor de aankopen. Werd de aankoop gedaan met creditcard, dan zal de terugbetaling verschijnen op het eerstvolgende maandelijkse uittreksel van deze creditcard.

Artikel 8 – LEVERING

De bestellingen geleverd op het adres opgegeven door de klant tijdens de bestelling en volgens de voorwaarden beschreven op www.belgameubelen.be. Bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen in BELGIË. BELGAMEUBELEN behoudt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. De transporteur levert enkel gelijksvloers in de eerste kamer na de toegangsdeur. Elke levering wordt aangekondigd via e-mail of telefoon. Op de factuur worden de transportkosten en de BTW vermeld. De levering wordt aangeboden aan de klant zelf of de persoon door de klant gevolmachtigd om het pakket in ontvangst te nemen. Kan het pakket niet in ontvangst worden genomen, dan zal de transporteur bericht nalaten met de contactgegevens. De klant zal dan zelf contact opnemen met de BVBA BELGAMEUBELEN om de ophaling van het pakket door de klant af te spreken. Indien er een tweede levering dient te geschieden om redenen te wijten aan de klant, behoudt de BVBA BELGAMEUBELEN zich het recht voor om de extra leveringskosten hiervoor aan te rekenen aan de klant. De goederen worden afgeleverd binnen de overeengekomen leveringstermijn of binnen de 30 dagen na besteldatum indien geen leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering niet binnen de voorziene leveringstermijn kan worden geschieden, dan zal de klant contact opnemen met BELGAMEUBELEN om een nieuwe leveringstermijn af te spreken. De contactname zal gebeuren via info@belgameubelen.be op de website www.belgameubelen.be volgens de instructies weergegeven op het scherm aldaar. Indien BELGAMEUBELEN de levering niet binnen de aanvullende termijn kan leveren, heeft de klant het recht om de overeenkomst te beëindigen. Terugbetaling van de betaalde sommen zal dan geschieden binnen de 60 dagen. Indien er tijdens de aankoop gebruik werd gemaakt van een waardebon, dan zal het tegoed van deze bon opnieuw door de klant gebruikt kunnen worden.

Artikel 9 – NON-CONFORMITEIT

Alle producten en diensten op de website worden zo precies mogelijk omschreven. De foto's op deze website hebben echter enkel een illustratieve waarde. BELGAMEUBELEN wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten in de omschrijvingen van de producten of de diensten of voor afwijkende foto's. De BVBA BELGAMEUBELEN zal eventuele fouten die haar schriftelijk worden gemeld in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk herstellen. Indien het geleverde product of dienst niet overeenkomt met vermelding op de leveringsbon, dan kan de klant deze product of dienst binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst terug sturen. De termijn van 7 dagen zullen klachten en retours niet meer ontvangen worden. Bij de retours kan de klant ervoor kiezen om terugbetaald te worden, dan wel om een gelijkaardig product te ontvangen voor zover beschikbaar. De retour verzendingskosten zullen door BELGAMEUBELEN vergoed worden in de vorm van een winkelwaardetegoed. Het bewijs van de verzendingskosten moet meegezonden worden met de retour zelf om aanspraak te kunnen op het winkelwaardetegoed. De retour dient te gebeuren via aangetekende zending of koeriersdienst.

Artikel 10 – VERZAKINGSRECHT, RETOURS EN TERUGBETALINGEN

Conform de wet van 30 december 2013 inzake boek VI van het Wetboek Economisch recht "markpraktijken en consumentenbescherming", heeft de Klant het recht om, binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van het product, de verkoper op de hoogte te stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Dit verzakingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers. Als een Klant Belga Meubelen op de hoogte wil stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop moet hij dit doen via Het Modelformulier voor herroeping dewelke is opgenomen onderaan deze algemene voorwaarden. Daarvoor moet hij het retourformulier invullen. Conform de wet van 30 december 2013, kan de Klant in volgende gevallen geen beroep doen op het verzakingsrecht: producten die op maat gemaakt zijn of aangepast zijn aan de wensen van de Klant, onder persoonlijk karakter vallen bijvoorbeeld zetels en stoelen die een andere kleur en opstelling hebben dan de beschikbare foto's op de site. Of op producten die door de aard van het producten erg bederfbaar zijn, niet kunnen teruggestuurd worden of snel vervallen. In de hierboven vermelde gevallen kan de Klant noch het product terugsturen, noch een terugbetaling eisen. Het verzakingsrecht is natuurlijk maar geldig voor zover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 7 werkdagen nadat de Klant Belga Meubelen op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij wil verzaken aan zijn/haar aankoop. Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 7 werkdagen verstreken zijn, is Belga Meubelen niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar het adres dat vermeld staat in Artikel 3. De Klant moet zelf de retour verzendingskosten betalen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door Belga Meubelen, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop. Het verzakingsrecht kan ook uitgeoefend worden nadat de aankoop gedaan is, maar vóór dat de bestelling verzonden is. Hiervoor dient de klant een aangetekend schrijven te verzenden naar Belga Meubelen, waarin zij vermelden dat zij willen afzien van de aankoop. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren binnen de 60 dagen na ontvangst van de annulatie van de bestelling. Belga Meubelen zal een email versturen op het ogenblik dat zij de retour ontvangen heeft en op het ogenblik dat zij haar bank gevraagd heeft om een terugbetaling te doen.

Artikel 11 – WAARBORG

BELGAMEUBELEN garandeert dat de goederen conform de bestelling zijn en voldoen aan de minimumvereisten. Indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling geldt, de wettelijke minimum garantietermijn van twee jaar. Bij gebreken of defecten wordt het artikel dan tot twee jaar na de levering kosteloos hersteld of vervangen. Voor zover mogelijke bestaat de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel indien de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijk termijn kan uitgevoerd worden, heeft de klant het recht om een prijsverlaging of ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij het tegendeel kan bewezen worden. Na 6 maanden dient het bewijs van het feit dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was aangetoond te worden. BELGAMEUBELEN kan in ieder geval niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele technische gebreken van de geleverde producten, behalve wanneer zij onmiddellijk vastgesteld worden bij het uitpakken van het product. In dat geval moet de klant onmiddellijk contact opnemen met de dienst na verkoop van de leverancier van het product. BELGAMEUBELEN zal deze gegevens van de dienst na verkoop aan de klant op diens aanvraag meedelen. De waarborg is niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport, verkeerd gebruik en/of door het niet respecteren van de instructies in de handleiding. De wettelijke waarborg dekt ook de verborgen gebreken.

Artikel 12 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de lay-out en het grafisch ontwerp van de webpagina’s, de verkoop cataloog, de foto´s, de afbeeldingen en de muziek op de website van Belga Meubelen zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, copyright rechten, merkrechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusieve eigendom van Belga Meubelen, van haar Leveranciers en van de partners waarmee Belga Meubelen een akkoord afgesloten heeft. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Belga Meubelen. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgd worden door Belga Meubelen.

besprekingen en beoordelingen achtergelaten door klanten kunnen verder gebruikt worden zonder vermelding van eigen namen en e-mailadressen voor commerciële doeleinden zoals gebruik van deze beoordelingen bij printadvertenties en vermelding op andere webpagina's.

Artikel 13 - VERANTWOORDELIJKHEID

Belga Meubelen kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten, …) die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten zoals omschreven in Artikel 4. Belga Meubelen treft verder geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden, meer in het bijzonder met betrekking tot het naleven van de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens, waarnaar Belga Meubelen een link heeft op haar website. Belga Meubelen kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de website van www.BelgaMeubelen.be. Belga Meubelen wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die veroorzaakt wordt door een gebrek, het slecht functioneren of het verkeerd gebruik van een product dat verkocht werd op de website van www.BelgaMeubelen.be, evenals voor deze die het resultaat zijn van wijzigingen die aangebracht zijn door de Leverancier. Belga Meubelen kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, verstoring of staking van transport -, post -, of communicatiediensten, in geval van overstroming of brand. In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Belga Meubelen aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van Belga Meubelen beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor een bestelling.

Artikel 14 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen worden alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Artikel 15 – WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Belga Meubelen kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. De klanten zullen op adequate manier verwittigd worden van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De klanten engageren zich om kennis te nemen van de wijzigingen, van zodra ze hiervan op de hoogte gebracht zijn. Elk gebruik van de Diensten, zoals beschreven in Artikel 4, nadat door Belga Meubelen gecommuniceerd is over de gewijzigde Algemene Voorwaarden, veronderstelt de kennisname en onderschrijving van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Belga Meubelen behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen. In de mate van het mogelijke, zal Belga Meubelen elke belangrijke wijziging meedelen aan haar Klanten. De Klanten hebben de volledige vrijheid om bij een wijziging aan de Algemene Voorwaarden, of aan de lay-out of inhoud van de website van www.BelgaMeubelen.be hun account te deactiveren. Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden.

Artikel 16 – KLACHTEN

BELGAMEUBELEN streeft naar de tevredenheid van haar klanten. Voor elke vraag of klacht kan met de BVBA BELGAMEUBELEN via e-mail contact worden opgenomen.

Artikel 17 – PRIVACYBELEID

BELGAMEUBELEN BVBA hecht veel te lang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van persoonsgegevens.In het bijzonder willen wij de gegevens van onze cliënten, leveranciers, onderaannemers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen. De algemene voorwaarden informeren over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Lees dit artikel aandachtig, vermits dit essentiële informatie bevat over hoe persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

BVBA BELGAMEUBELEN is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens evenals de algemene verordening gegevensbescherming van 25 mei 2018. Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming deelt u ons de volgende persoonsgegevens mede: uw identiteit, contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, tel. en gsm-nummer, faxnummer) en eventueel bankrekeningnummer. Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen  op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zijn, verzoeken wij u dit ons per kerende te melden. In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen wij en verwerken wij de identiteit -en contactgegevens van onze cliënten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinde voor deze verwerking zijn de uitvoering van de overeenkomst met cliënten, het cliëntenbeheer en de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/ons gerechtvaardigd belang. Naast de gegevens van cliënten, leveranciers, onderaannemers, personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van andere zoals mogelijk nieuwe cliënten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundige, etc. … De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten. De rechtsgrond is het gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst. De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van een doeleinde van de verwerking en in functie van de (al dan niet) contractuele relatie die wij met u hebben. Cliëntgegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval voor een termijn van 5 jaar bewaard worden. Indien cliënten, leveranciers, onderaannemers of andere personen na deze termijn van 5 jaar hun persoonsgegevens wensen te verwijderen, zullen zij de BVBA BELGAMEUBELEN middels een schrijven hiervan op de hoogte brengen. De persoonsgegevens die wij op basis van een specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn, zullen na verloop van een termijn van 5 jaar worden bijgehouden.
In overeenstemming en onder de voorwaarde van de Belgische privacywetgeving en de bepaling van de algemene verordening gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

- recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend;
- recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen;
- recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de algemene Verordening gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van een wettelijke verplichting. De uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
- recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor verwerking.
- recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst op ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
-recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsvorm beschikken.
- automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voor voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot de BVBA BELGAMEUBELEN. De contactpersoon hiervoor is dhr. VAN CAENEGEM met contactgegevens info@belgameubelen.be.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u toch van mening bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en binnen deze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij: de gegevens beschermingsautoriteit Drukpersstraat 35 te BRUSSEL, tel. 02/274.48.00, fax: 02/274.48.35, e-mail: contact@adp-gba.be U kan zich bijkomend richten tot de rechtbank wanneer u meent schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor evenals door de overheid. Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese economische ruimte. Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau. Werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt. Indien nodig kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel georganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat de persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over de mededeling aan andere derde partijen. Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan directe marketingsbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming. Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen enkel geval kan de BVBA BELGAMEUBELEN aansprakelijk worden geacht voor enige direct of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van een persoonsgegevens. Wij maken gebruik van beveiligde systemen om de veiligheid van de uw persoonlijke informatie te garanderen bij de stellingen of het inbrengen van gegevens.


De website: www.belgameubelen.be maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door internetservers worden verstuurd en die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer als u aan uw webbrowser hiervoor de toestemming gegeven heeft.Cookies zorgen ervoor dat uw browsers herkend wordt en uw persoonlijke voorkeuren geregistreerd worden. Wij gebruiken cookies om de items in de winkelwagen op te slaan, uw persoonlijke instellingen bij toekomstig bezoek bij te houden en gegevens te verzamelen over het verkeer op onze website zodat wij onze service kunnen verbeteren. Hiervoor kan het gebeuren dat we gebruik maken van derden om onze bezoekers beter te begrijpen. Deze hebben echter op geen enkel moment de toestemming deze informatie te gebruiken met andere doeleinden dan het verder ontwikkelen van ons bedrijf. Meer info over het instellen van je persoonlijke cookievoorkeuren kunt u hier terugvinden.

Artikel 18 – ALGEMENE BEPALING

Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden.

 

MODELFORMULIER

Aan Belga Meubelen, Lloyd Georgelaan 10 Bus 4 , 1000 Brussel (per aangetekende zending).

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering herroep/herroepen (*)

− Besteld op (*) / Ontvangen op (*):

− Naam/Namen consument(en):

− Adres consument(en):

Handtekening van consument(en)

Datum - Plaats